Χρονοδιάγραμμα Υποχρεώσεων

Λήψη και έλεγχος ισοζυγίου προ κλεισίματος  
Κατάρτιση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών αμέσως μετά την καταχώρηση του ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων. Η κατάσταση αυτή δε δημοσιεύεται υποχρεωτικά»
Διαχωρισμός μακροπρόθεσμων - βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και απαιτήσεων ( λογ. 45 ) Οι υποχρεώσεις διακρίνονται, ανάλογα με το χρόνο ληκτότητάς τους, σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μετά από το τέλος της επόμενης χρήσεως. Οι λοιπές υποχρεώσεις, δηλαδή εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει ως το τέλος της επόμενης χρήσεως, θεωρούνται βραχυπρόθεσμες και παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 5
Υπολογισμός Τακτικού Αποθεματικού – Μερισμάτων – Αφορολόγητων Αποθεματικών Σειρά στη διάθεση σε Α.Ε, των καθαρών κερδών της χρήσεως:
1. Κάλυψη των ζημιών προηγούμενων χρήσεων
2. Κράτηση για φόρο εισοδήματος
3. Κράτηση για τακτικό αποθεματικό
4. Κράτηση για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος
5. Διάθεση του υπολοίπου των καθαρών κερδών
(κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνελεύσεως):
- Πρόσθετο μέρισμα
- Αμοιβές και ποσοστά Δ.Σ.
- Μέρισμα στο προσωπικό
- Αποθεματικά (φορολογημένα και αφορολόγητα, κ.λπ.)
- Υπόλοιπο κερδών εις νέον.
Υποβολή Δήλωσης Για Α.Ε και Ε.Π.Ε Έως 30/05/2014
Ενδοομιλικές Συναλλαγές Έως 30/04/2014
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρ. 31 ΚΦΕ) Υποβάλλεται μαζί με το Ε3 στις 30/05/2014
Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος και συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων τέλους χρήσης. Έως 30/5/2014
Αλλαγή σε σχέση με τον συντελεστή φορολόγησης από 20% ( χρ. 2012 ) σε 26% ( χρ. 2013 ) , για Α.Ε . και Ε.Π.Ε. Καλό θα είναι να γίνεται και η συμπλήρωση όλων των φορολογικών δηλώσεων ( εκκαθαριστικών ) της χρήσης , δηλ. Ε3, Φ.Π.Α , Φ.Μ.Υ. , ώστε να εντοπίζονται και να διορθώνονται τυχόν λάθη.
Διενέργεια εγγραφών φόρου κ.λ.π / λήψη ισοζυγίου ( προ διανομής )  
Κατάρτιση του λογαριασμού διάθεσης κερδών  
Κατάρτιση του Ισολογισμού Έως 30/5/2014
Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Έως 30-6-2014
Έγκριση Ισολογισμού από την Διοίκηση Έκθεση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Υπογραφή οικονομικών καταστάσεων από τα καθοριζόμενα από το νόμο πρόσωπα
α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Έως 30-5-2014
Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων από τους Ελεγκτές Υποβολή στο ΓΕΜΗ 20 πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης
ΚΝ 2190/1920 - άρθρα 7α και 7β και άρθρο 43β παρ. 3
1. Ισολογισμού και υπολοίπων λογιστικών καταστάσεων
2. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Έκθεσης των ελεγκτών
4. Πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Απαιτούμενες γνωστοποιήσεις και δημοσιεύσεις  
Υποχρέωση προς παροχή στοιχείων στους μετόχους Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
Έγκριση Ισολογισμού από τους Μετόχους/εταίρους Για Α.Ε εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής» δηλ. έως 30/6/2014.

Για Ε.Π.Ε άπαξ κατ' έτος και εντός τριών μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως.(δηλ. έως 31—3-2014)

Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων

Copyright 2017 - 12iso.gr | All Rights Reserved

Το 12iso είναι μια υπηρεσία της RodosWebs